Skip to main content

Teacher Test Course


LEO

Giới thiệu course

Bạn đang thấy khóa học này có nghĩa rằng đây là một khóa học mà chúng tôi tạo sẵn giáo trình với các bài học phù hợp dùng để test chuẩn đầu vào giáo viên tại LEO nhằm đánh giá và phân loại các kỹ năng tương ứng cho từng khóa học tại LEO cũng như hỗ trợ trong việc sắp xếp các lớp học cho các học viên khác nhau.

Tại LEO, giáo viên là một nhân tố rất quan trọng, mục đích của bài test nhằm giúp cho chính các giáo viên có thể tự đánh giá được khả năng cũng như là một bước thử xem giáo viên đó có phù hợp với công việc truyền tải kiến thức tại LEO hay không.

Enroll